Statut

STATUT FUNDACJI

Tick-Borne – Centrum Chorób Odkleszczowych

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą Tick-Borne – Centrum Chorób Odkleszczowych (zwana dalej Fundacją), działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Mariusza Piotrowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 09.01.2019 roku przed Notariuszem Kingą Szuberską zastępcą Karoliny Hyjek-Marchel w kancelarii notarialnej w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 11/3, repetytorium A numer 467/2019.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Zdrowia.

§4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego zatwierdzonego przez Fundatora.

 3. Dla celów współpracy międzynarodowej Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 4. Fundacja może posługiwać się także skróconą nazwą.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także współpracować i przystępować do innych podmiotów i fundacji działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§6

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm., dalej jako: „ustawa o OPP”).

 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o OPP, Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, a osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8

Celami Fundacji jest:

 1. Działalność charytatywna;

 2. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

 3. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w obszarze chorób odkleszczowych;

 4. Popularyzacja nauki, a w szczególności wiedzy na temat chorób odkleszczowych;

 5. Tworzenie środowiska wspierającego idee dzielenia się wiedzą z dziedziny ochrony zdrowia, farmacji, medycyny i biotechnologii;

 6. Budowanie w społeczeństwie świadomości zagrożenia wynikającego z chorób przenoszonych przez kleszcze;

 7. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób chorych na choroby odkleszczowe i ich bliskich, w tym szczególnie mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, zwiększenie niezależności oraz poprawę szeroko pojętej jakości życia;

 8. Zwiększanie świadomości społecznej na temat chorób odkleszczowych, w szczególności upowszechnianie wiedzy w zakresie genetyki, diagnostyki, standardów opieki oraz metod terapeutycznych;

 9. Zwiększanie dostępności metod i technik diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz produktów i rozwiązań technologicznych dla osób dotkniętych chorobami odkleszczowymi;

 10. Szerzenie idei współpracy oraz integrowania środowiska naukowego, przemysłu farmaceutycznego, medycznego i biotechnologicznego w obszarze chorób odkleszczowych;

 11. Współpraca z podmiotami o zbliżonych zadaniach i celach działającymi w kraju i zagranicą;

 12. Promocja i organizacja wolontariatu;

 13. Działania na rzecz wzrostu poziomu innowacyjności w profilaktyce i leczeniu chorób odkleszczowych.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie, a także wspieranie finansowe oraz pozafinansowe badań naukowych w zakresie chorób odkleszczowych;

 2. Inicjowanie, organizacja oraz wsparcie badań mających na celu identyfikowanie aktualnych potrzeb społecznych w zakresie terapii chorób odkleszczowych;

 3. Tworzenie i rozpowszechnianie narzędzi analitycznych i oprogramowania w zakresie zgodnym z celem Fundacji;

 4. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu oraz pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i podnoszenia kwalifikacji;

 5. Inicjowanie oraz wsparcie w organizacji inicjatyw publicznych i prywatnych łączących potencjał ośrodków akademickich i badawczych, potencjał przemysłu farmaceutycznego, medycznego i biotechnologicznego z polityką prozdrowotną realizowaną przez organy państwowe;

 6. Wspieranie prac nad ulepszeniem jakości systemów opieki zdrowotnej;

 7. Organizowanie konferencji, szkoleń, prelekcji i innych wydarzeń naukowych i kulturalnych;

 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, reklamowej i wydawniczej w zakresie programów realizowanych bądź wspieranych przez Fundację;

 9. Ułatwianie wymiany doświadczeń między pacjentami, tworzenie grup wsparcia i samopomocy;

 10. Tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby;

 11. Promocję zdrowia i nowoczesnych środków, form oraz technik profilaktyki prozdrowotnej i diagnostyki z zakresu chorób odkleszczowych;

 12. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jednostkami opieki medycznej, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym;

 13. Przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się w dziedzinie nauki;

 14. Udzielanie pomocy finansowej i pozafinansowej instytucjom, organizacjom lub osobom wyróżniającym się osiągnięciami w dziedzinie medycyny, farmacji, biotechnologii lub nauk pokrewnych;

 15. Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu;

 16. Rozpowszechnianie i propagowanie celów Fundacji wśród społeczeństwa.

§10

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacja może:

a. Zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej;

b. Wspierać osoby fizyczne i prawne bądź jednostki nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność zbieżną z celami Fundacji;

c. Współpracować z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.

2. W celu realizacji celów statutowych Fundacja może zlecać wykonanie poszczególnych zadań innym podmiotom.

§11

Działalność statutowa Fundacji jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i działalność odpłatna.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§12

Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z czego 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) zostanie przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej, a 2000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100 zł) na działalność statutową Fundacji.

§13

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) oraz wszelkie inne mienie (ruchomości i nieruchomości), środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić ze świadczeń Fundatora, a także w szczególności z:

a. Darowizn, spadków, zapisów;

b. Dotacji i subwencji osób prawnych;

c. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d. Dochodów z majątku Fundacji;

e. Odsetek bankowych;

f. Dochodów z ewentualnie prowadzonej działalności gospodarczej;

g. Dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;

h. Dochodów z przeniesienia praw autorskich i innych praw majątkowych;

i. Nawiązek i innych wpłat sądowych;

j. Funduszy Unii Europejskiej;

k. Funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§14

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji, która jest działalnością pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 2. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji.

 3. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia, w którym Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

§15

 1. Przyjęcie przez Fundacje darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych, jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:

a. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);

b. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet (PKD 47.91.Z);

c. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);

d. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);

e. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

f. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z);

g. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań video i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z);

h. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);

i. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);

j. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

k. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z);

l. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);

m. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
(PKD 72.11.Z);

n. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

o. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

p. Reklama (PKD 73.1);

q. Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

r. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
(PKD 82.30.Z);

s. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 85.59.B);

t. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);

u. Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);

v. Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z);

w. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

x. Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);

y. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);

z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z).

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§17

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§18

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkiem i Prezesem Zarządu może być również Fundator.

 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 3. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Pierwszy Zarząd Fundacji jest powołany przez Fundatora. Następni członkowie Zarządu Fundacji są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 5. Zarząd Fundacji powoływany jest na trzyletnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji;

b. Odwołania członka Zarządu;

c. Prawomocnego skazania członka Zarządu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

d. Śmierci członka Zarządu.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;

 2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 3. Realizacja celów statutowych;

 4. Sporządzanie planów pracy i budżetu;

 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 6. Coroczne sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Fundacji;

 7. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 8. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

 9. Przyznawanie certyfikatów, odznak, medali honorowych i innych nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji;

 10. Przyznawanie stypendiów i nagród osobom wyróżniającym się w dziedzinie nauki;

 11. Przyjmowanie darowizn, subwencji, zapisów, spadków;

 12. Występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu;

 13. Występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją;

 14. Występowanie z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji.

§20

 1. Zarząd Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, w głosowaniu jawnym.

 2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.

 3. Dopuszcza się głosowanie pisemne lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywny lub na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu Fundacji.

 5. Z przebiegu posiedzenia Zarządu Fundacji sporządza się protokół.

§21

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§22

 1. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Fundacji spośród przedstawionych przez Zarząd kandydatów. Prezes Fundacji kieruje pracami Zarządu, a w razie jego nieobecności obowiązki Prezesa Fundacji pełni wybrany przez Zarząd członek Zarządu Fundacji.

 2. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nimi zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw Fundacji za wynagrodzeniem.

 3. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Fundacji nie może być wyższe niż średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym określone zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonym na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

Rada Fundacji

§23

 1. W Fundacji może zostać powołana Rada Fundacji.

 2. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.

 3. Zasady funkcjonowania oraz tryb powołania członków Rady Fundacji zostaną określone uchwałą podjętą przez Zarząd Fundacji podjętą zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ V

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 24

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

ROZDZIAŁ VI

LIKWIDACJA FUNDACJI

§25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Fundacja wprowadza zakaz:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, Rady Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§27

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

 2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close